Kailash Trip August 2011

Mount Kailash & Manasoravar

 

Nepal post Kailash